Vår Teologi

 

Hela Credos verksamhet sker på Bibelns grund, innefattande följande grundläggande trossanningar:

1. Gud
Fadern och Sonen och den helige Ande är den ende sanne Guden, evig, oföränderlig och överallt närvarande, helig, och allsmäktig, barmhärtig och kärleksfull.

2. Bibeln
Hela Bibeln är Guds inspirerade och tillförlitliga ord, den högsta och avgörande normen för människans tro och liv. Bibeln förstås utifrån sitt eget vittnesbörd om Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Guds ord är verksamt: det avslöjar och dömer, befriar och upprättar, och skapar så en sann tro.

3. Skapelsen
Gud har skapat hela världen och uppehåller den. Varje människa är skapad till hans avbild, till att vara föremål för hans kärlek, ära honom, ha evigt liv i gemenskap med honom, älska sina medmänniskor och förvalta skapelsen.

4. Synden
Sedan syndafallet är hela mänskligheten ett släkte av syndare, vilka står med sin skuld under Guds vrede och dom, utan möjlighet att frälsa sig själva.

5. Jesus
Jesus är Messias, Guds Son, sann Gud och sann människa, avlad av den helige Ande och född av jungfrun Maria. Han levde ett syndfritt, genuint mänskligt liv. Han dog på ett kors, uppstod kroppsligen från döden och upptogs till himlen för att som Herre regera över allt skapat och en dag återkomma i härlighet.

6. Försoningen
Genom sin offerdöd på korset i vårt ställe har Jesus Kristus en gång för alla försonat hela världen med Gud och vunnit seger över synden, döden och djävulen.

7. Rättfärdiggörelsen
Rättfärdiggörelsen är Guds handling av oförtjänt nåd. Den rättfärdighet som Jesus Kristus vunnit åt oss tillräknas oss endast genom tron. Därigenom kan vem som helst få alla sina synder förlåtna och förklaras rättfärdig inför Gud. Så är den som tror på Jesus i sig själv syndare men i honom fullkomligt rättfärdig.

8. Omvändelsen
För att bli frälst måste varje människa vända om från synden och tro på Jesus Kristus. Den helige Ande verkar genom Guds ord både omvändelse och tro, tar genom dopet och tron sin boning i människan, föder henne på nytt och inlemmar henne i Kristi kyrka.

9. Helgelsen
I den pånyttfödda människan verkar den helige Ande en växande Kristuslikhet i sinnelag och handling. Den gamla människan skall ständigt dödas och den nya människan tillväxa, i väntan på slutgiltig förvandling vid Kristi återkomst.

10. Kyrkan
Den heliga universella kyrkan, Kristi kropp, är gemenskapen av alla som tror på Jesus Kristus. Den uppehålls och förnyas av den helige Ande genom ordet, dopet och nattvarden.

11. Missionen
Jesus Kristus är världens ende Frälsare och rätte Herre. Han har gett sin kyrka uppdraget att genom evangelium göra alla folk till lärjungar och har utgjutit sin Ande som utrustar med kraft och gåvor för detta. Varje lem i Kristi kropp har del i såväl uppdraget som utrustningen.

12. Förvaltarskapet
Jesus Kristus är Herre över den kristnes hela liv. I Kristus förnyas uppdraget, givet till hela mänskligheten, att förvalta skapelsen, ta ansvar i samhälle och värld samt bekämpa alla former av ondska och orättfärdighet fram till den dag då denna värld förgås. Då kommer Gud att skapa nya himlar och en ny jord där fullkomlig rättfärdighet råder.

13. Riket
Guds rike är nu mitt ibland oss som ett nådens och förlåtelsens rike men har ännu inte kommit i sin fulla härlighet. Kristna delar ännu den fallna skapelsens villkor av svaghet och förgänglighet och får lida med Kristus, men mitt i detta uppenbaras rikets frälsande kraft. När under och tecken sker i Jesu namn, är det en försmak av den kommande härligheten.

14. Återkomsten
Vid tidens slut skall Jesus Kristus synligen återkomma. På hans ord skall alla döda kroppsligen uppstå. Då skall han rättvist döma varje människa till att för evigt leva med Gud eller vara skild från honom, och upprätta riket i fullkomlighet.
Credos riksstyrelse 1985-01-26